Algemene voorwaarden Live Frans leren spreken

Live Frans leren spreken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70555818

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Live Frans leren spreken.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Deelnemer of Deelnemers: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten.
6. Diensten of Dienst: de dienst die Live Frans leren spreken aanbiedt, is het op digitale wijze lessen Frans live verzorgen.
7. Live Frans leren spreken: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Live Frans leren spreken.
8. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Live Frans leren spreken heeft aangesteld, projecten aan Live Frans leren spreken heeft verleend voor Diensten die door Live Frans leren spreken worden uitgevoerd, of waaraan Live Frans leren spreken een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Live Frans leren spreken, alsmede voorstellen van Live Frans leren spreken voor Diensten die door Live Frans leren spreken aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Live Frans leren spreken waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Live Frans leren spreken, elke Overeenkomst tussen Live Frans leren spreken en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Live Frans leren spreken wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Live Frans leren spreken aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Live Frans leren spreken is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Live Frans leren spreken niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Live Frans leren spreken gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Live Frans leren spreken is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Live Frans leren spreken het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Live Frans Leren Spreken gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Live Frans leren spreken zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Live Frans Leren Spreken heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Live Frans leren spreken te retourneren.
2. Live Frans leren spreken is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met Live Frans leren spreken wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Live Frans leren spreken wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Live Frans leren spreken is verbonden.
4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Live Frans leren spreken met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Live Frans leren spreken van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Live Frans leren spreken kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Live Frans leren spreken ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
5. Zowel Opdrachtgever als Live Frans leren spreken kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Live Frans leren spreken nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Live Frans leren spreken zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Live Frans leren spreken staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Live Frans leren spreken de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Live Frans leren spreken aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Live Frans leren spreken heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Live Frans leren spreken niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Live Frans leren spreken, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Live Frans leren spreken is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Live Frans leren spreken Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Live Frans leren spreken aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Live Frans leren spreken of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Live Frans leren spreken recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Live Frans leren spreken verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Live Frans leren spreken niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Live Frans leren spreken is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Live Frans leren spreken verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Live Frans leren spreken voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Live Frans leren spreken kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Live Frans leren spreken gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Live Frans leren spreken.

Artikel 8 Les

1. De lessen vinden online plaats via Zoom of Skype, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Indien een les niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Deelnemer zich niet heeft voorbereid, of anderszins niet actief bezig is met leren, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Deelnemer.
2. De inhoud van de door Live Frans leren spreken aangeboden lessen en de gedurende de lessen verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Live Frans leren spreken de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De les wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemer.
3. Opdrachtgever zal Live Frans leren spreken schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de les alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever, dan wel Deelnemer aandacht wenst.
4. Live Frans leren spreken is gerechtigd de les te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum bij overmacht en/of ziekte van Live Frans leren spreken. Opdrachtgever, dan wel Deelnemer en Live Frans leren spreken zullen hierover in overleg treden.
5. Deelnemer kan een reeds bevestigde les tot 48 uur voor de desbetreffende les kosteloos annuleren. Indien Deelnemer binnen 48uur voor aanvang van de les annuleert, worden de kosten voor de les in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
6. Live Frans leren spreken zal de les inplannen in overleg met Opdrachtgever, dan wel Deelnemer. De agenda van Live Frans leren spreken is hierbij leidend.
7. Indien Opdrachtgever, dan wel Deelnemer, besluit om gedurende de Overeenkomst te stoppen met de lessen, heeft Opdrachtgever, dal wel Deelnemer, geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 9 Garantie

Live Frans leren spreken geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten. Of en welke resultaten Deelnemer behaalt, is volledig afhankelijk van de inzet en keuzes van Deelnemer zelf.

Artikel 10 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere lessen nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende lessen te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Live Frans leren spreken is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 11 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Live Frans leren spreken voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen worden de kosten voor de dienstverlening achteraf berekend aan de hand van de door Live Frans leren spreken opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Live Frans leren spreken haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Live Frans leren spreken is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Live Frans leren spreken.
8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Live Frans leren spreken zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Live Frans leren spreken meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Live Frans leren spreken gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Live Frans leren spreken de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Live Frans leren spreken verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Live Frans leren spreken tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Live Frans leren spreken op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Live Frans leren spreken heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Live Frans leren spreken gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Live Frans leren spreken is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Live Frans leren spreken is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Live Frans leren spreken te vergoeden voor elk financieel verlies dat Live Frans leren spreken lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht

1. Live Frans leren spreken is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Live Frans leren spreken wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Live Frans leren spreken, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Live Frans leren spreken zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Live Frans leren spreken of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Live Frans leren spreken buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Live Frans leren spreken is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Live Frans leren spreken alleen geacht te bestaan ​​indien Live Frans leren spreken dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Live Frans leren spreken, is Live Frans leren spreken uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Live Frans leren spreken binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Live Frans leren spreken deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Live Frans leren spreken in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Live Frans Leren Spreken leidt tot aansprakelijkheid van Live Frans leren spreken, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Live Frans leren spreken. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel .
4. Live Frans leren spreken sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Live Frans leren spreken is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Live Frans leren spreken voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Live Frans leren spreken geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Live Frans leren spreken.
6. Enige door Live Frans leren spreken opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Live Frans leren spreken.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Live Frans leren spreken is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Live Frans leren spreken opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Live Frans leren spreken. Live Frans leren spreken is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Live Frans leren spreken nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Live Frans leren spreken haar eigen advies.
9. Live Frans leren spreken staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Live Frans leren spreken verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Live Frans leren spreken vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Live Frans leren spreken binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Live Frans leren spreken.

Artikel 17 Geheimhouding

1. Live Frans leren spreken en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Live Frans leren spreken bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Live Frans leren spreken is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Live Frans leren spreken opgestelde adviezen, werkwijze, rapportages en/of verslaglegging lesmateriaal aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Live Frans leren spreken steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Live Frans leren spreken op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Live Frans leren spreken zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Live Frans leren spreken niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Live Frans leren spreken aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Live Frans leren Spreken vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Live Frans Leren Spreken vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Live Frans leren spreken is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Live Frans leren spreken en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Live Frans leren spreken waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot de adviezen, werkwijze, rapportages en/of lesmateriaal berusten uitsluitend bij Live Frans leren spreken en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Live Frans leren spreken worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Live Frans leren spreken gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Live Frans leren spreken rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Live Frans leren spreken. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Live Frans leren spreken opgeleverde zaken, dient Live Frans leren spreken expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Live Frans leren spreken rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Live Frans leren spreken verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Live Frans leren spreken zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Live Frans leren spreken van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Live Frans leren spreken voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Live Frans leren spreken voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Live Frans leren spreken verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Live Frans leren spreken of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@livefranslerenspreken.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Live Frans leren spreken de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Live Frans leren spreken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Live Frans leren spreken en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Live Frans leren spreken heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Live Frans leren spreken en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Almere, 24 april 2020